Výprodej v kamenných prodejnách! Na vystavené zboží nyní dostanete slevu 50%! Platí do vyprodání.

Reklamační řád

Reklamační řád

 

 

 

 1. Společnost HELCEL nábytek s.r.o., se sídlem Topolová 770/9, 735 42 Těrlicko - Horní Těrlicko, IČ: 26836645, DIČ: CZ26836645, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 50060 (dále jen „prodávající“) tímto reklamačním řádem v souladu s § 2166 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) a § 13 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“) řádně informuje kupujícího, kterým je spotřebitel (dále jen „kupující“), o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práv z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“), včetně údajů o tom, kde může reklamaci uplatnit. Práva z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží ve vztahu ke kupujícímu, kterým není spotřebitel, se řídí výlučně Občanským zákoníkem a úprava obsažená v tomto reklamačním řádu se v takovém případě neuplatní.
 2. Tento reklamační řád je zveřejněný na internetové stránce prodávajícího (dostupné na adrese www.nabytek-helcel.cz), jakožto je i dostupný v kamenných prodejnách prodávajícího. Uzavřením kupní smlouvy v kamenné prodejně, stejně tak prostřednictvím e-shopu prodávajícího, se stává tento reklamační řád součástí smluvních ujednání mezi kupujícím a prodávajícím.  

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, zejména tedy odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti,
  kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
  b) je vhodné k účelu, pro který je kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
  c) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži
  nebo instalaci.
  Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností
  a) je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na
  práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného
  odvětví, není-li technických norem,
  b) věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti,
  kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které
  může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná
  prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo
  označením,
  c) je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k
  použití, které může kupující rozumně očekávat, a
  d) věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající
  kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.
  Prodávající dále odpovídá za to, že zboží je prosté právních vad.
 2. Ustanovení bodu 1. tohoto článku reklamačního řádu se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 3. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. 
 4. Kupující je oprávněn uplatnit u prodávajícího právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí a u použitého zboží v době dvanácti měsíců od převzetí zboží kupujícím. Prohlášením v záručním listě vydaném kupujícímu nebo uvedeném na obalu zboží může poskytnout záruku za jakost zboží přesahující rozsah odpovědnosti prodávajícího za vady danou zákonem, přičemž podmínky a rozsah této záruky určí v tomto prohlášení. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na zboží, na obalu zboží, nebo v návodu připojeném ke zboží.
 5. Záruční doba, pokud je tato dána zákonem, nebo byla sjednána, začne plynout od data převzetí zboží kupujícím. Bylo-li zboží podle smlouvy s kupujícím odesláno, běží od dojití zboží do místa určení. Má-li koupené zboží uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu u prodávajícího nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
 6. Po dobu od uplatnění práva z odpovědnosti za vady nebo ze záruky, až do doby, kdy kupující byl povinen po vyřízení reklamace zboží převzít, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba, byla-li záruka poskytnuta. V případě vyřízení reklamace výměnou zboží nebo jeho součásti, neběží od dodání nového zboží nebo jeho součásti nová lhůta k uplatnění odpovědnosti za vady.

 

 

 

 1. Kupující uplatní právo z odpovědnosti za vady v kterékoliv provozovně prodávajícího, t.j. v kterékoliv prodejně prodávajícího, popřípadě písemně na adrese sídla prodávajícího, nebo prostřednictvím reklamačního formuláře na webu www.nabytek-helcel.cz. V případě, že kupující požaduje opravu zboží, a  v záručním listě je uvedená jiná osoba určená k provedení opravy (dále jen „záruční servis“), která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující má právo uplatnit právo na opravu v tomto záručním servisu.
 1. předložit doklad o koupi, případně jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti prokázat, že zboží bylo koupené u prodávajícího, a odevzdat reklamované zboží prodávajícímu, pokud se kupující a prodávající nedohodli jinak (prohlídka zboží prodávajícím u kupujícího, odvoz reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícím, popřípadě zaslání fotodokumentace apod.),
 2.  zajistit, aby zboží splňovalo všechny podmínky pro reklamaci uvedené v záručním listu (fyzicky nepoškozené, nepoškozené živelní událostí, atd.),
 3. v případě uplatnění práva na výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy odevzdat prodávajícímu zboží včetně veškerého příslušenství, které bylo předmětem koupě;
 4. poskytnout součinnost nutnou pro vyplnění reklamačního protokolu.
 5. poskytnout součinnost pro případné převzetí věci v místě jejího užívání kupujícím.
 6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník služeb zákazníkům nebo záruční servis je povinný rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů, a reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace.
 7. Prodávající nebo záruční servis je povinný při uplatnění reklamace vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Tímto potvrzením je i kopie reklamačního protokolu. V případě, že kupující uplatnil reklamaci prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, prodávající je povinný potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu bez zbytečného odkladu e-mailem, v případě, že mu je známý.
 8. O vyřízení reklamace prodávající vyrozumí kupujícího SMS nebo e-mailem, pokud kupující tyto kontaktní údaje prodávajícímu poskytl. Nelze-li kupujícímu doručit vyrozumění o vyřízení reklamace způsobem dle předchozí věty, bude toto vyrozumění zasláno kupujícímu písemnou formou na adresu jím uvedenou v reklamačním protokolu.
 9. Prodávající je povinný vydat kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně potvrzení o odůvodnění zamítnutí reklamace. Tímto písemným potvrzením je i kopie reklamačního protokolu s vyplněnou kolonkou vyřízení reklamace nebo dopis obsahující písemné vyrozumění o vyřízení reklamace. Jako doplňkové oznámení k písemnému potvrzení může prodávající zaslat kupujícímu zprávu obsahující informaci o vyřízení reklamace prostřednictvím SMS, případně e-mailem, v případě, že ho má k dispozici.
 10. Pokud kupujícímu vznikne povinnost převzít reklamované zboží zpět od prodávajícího, bez ohledu na způsob vyřízení reklamace, je kupující bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 30 dnů ode dne vyřízení reklamace, povinný 
 11. zboží od prodávajícího převzít (v místě, na kterém zboží prodávajícímu předal, pokud se s prodávajícím nedohodne na jiném místě převzetí) nebo 
 12. udělit prodávajícímu souhlas s jeho likvidací na náklady prodávajícího. Takovýmto souhlasem se kupující zbavuje povinnosti zboží převzít.
 13. V případě, že kupující zboží v souladu s ustanovením bodu 7. tohoto článku reklamačního řádu zboží nepřevezme, je prodávající v pozici uschovatele a na právní vztah kupujícího a prodávajícího se použijí přiměřeně ustanovení o smlouvě o úschově (§ 2402 a násl.  občanského zákoníku). Prodávající je oprávněný účtovat kupujícímu za úschovu zboží částku ve výši 50 Kč za každý, byť i jen započatý, den úschovy. Po marném uplynutí uvedené doby 30 dnů může prodávající též:
 14. zboží prodat na účet kupujícího (§ 2126 Občanského zákoníku) a výtěžek z prodeje vydat kupujícímu; nebo
 15. odstoupit od kupní smlouvy na dodání zboží kupujícímu a vrátit kupujícímu kupní cenu zboží.
 16. Výtěžek z prodeje nebo vracenou kupní cenu snížené o skladné a případně účelně vynaložené náklady spojené s prodejem zboží prodávající uhradí převodem na bankovní účet kupujícího, je-li prodávajícímu znám nebo, není-li prodávajícímu znám bankovní účet kupujícího, pak je možné zaslat peníze poštovní poukázkou na náklady kupujícího. Nárok prodávajícího na náhradu škody ani její výše tím nejsou dotčeny.

 

 

 

 1. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může
  požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob
  odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se
  posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a
  to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.
  Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné
  zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.


 2. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud
  a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s předchozím bodem
  tohoto řádu,
  b) se vada projeví opakovaně,
  c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
  d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v
  přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
  Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou
  kupující obdržel.
  Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada
  není nevýznamná.
 3. Prodávající může vždy namísto odstranění vady opravou vyměnit vadné zboží za bezvadné, v případě, že to kupujícímu nezpůsobí značné obtíže.
 4. V případě, že prodávající reklamaci nevyřídí do 30 dní, má kupující právo na přiměřenou slevu nebo právo od kupní smlouvy odstoupit.
 5. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při reklamaci zboží. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 6. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Vadou věci není opotřebení
  věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající
  míře jejího předchozího používání.
 7. V případě oprávněné reklamace má kupující právo požadovat po prodávajícím náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění reklamace. Kupující musí nárok na náhradu takovýchto nákladů uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění. Za účelně vynaložené náklady se považují náklady na dopravu zboží (ve výši odpovídající využití služeb přepravců). Za účelně vynaložené náklady se nepovažují jakékoliv dodatkové služby přepravců (snos, výnos, domluvení si dopravy na konkrétní hodinu, apod.).

 

 

 

 1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu tohoto reklamačního řádu, která nabude účinnosti nejdříve dnem uveřejnění aktualizovaného znění reklamačního řádu.
 2. Tento reklamační řád je platný a účinný od 1.8.2022 a plně nahrazuje předchozí reklamační řád.
Kontakty
HELCEL Nábytek s. r. o.
Topolová 770
735 42 Horní Těrlicko
Na vaše dotazy odpovídáme a objednávky vyřizujeme v době: Pondělí - Pátek 7:00 - 17:00 h.
KAMENNÉ PRODEJNY
HELCEL Nábytek nabízí snadný a bezpečný nákup
 • Nabídka 90ti tisíc originálních produktů za TOP ceny
 • Okamžitá expedice nábytku z našeho distribučního centra
 • Tradice od roku 1991 (1,3 milionů spokojených zákazníků v CZ a SK)
 • Zázemí kamenných prodejen
 • Zajistíme dovoz, výnos i montáž nábytku
Odkaz na produkt konkurence:
Přihlašovací formulář
Zapomenuté hesloNová registrace
Můj účet